Generelle standardbetingelser

Generelle standardbetingelser ComITs.dk IVS

Generelle standardbetingelser for ComIT.dks IVS, version 01.07.2019

 1. ComITs.dk IVS

ComITs.dk IVS er et sammensluttet IT- og konsulenthus. ComITs.dk arbejder tæt sammen med netværket QBS Group i Danmark & Europa samt et tæt samarbejde med Inu:it A/S i Grønland.

 1. Anvendelse

Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og ComITs.dk (som også dækker over ComITs.dk datter- og søster selskaber), medmindre andet er aftalt skriftligt. I det følgende vil kun ComITs.dk blive nævnt, som også dækker over datterselskaberne.

 1. Fakturering og betaling

Fakturering sker fra ComITs.dk på vegne af den af ComITs.dk underafdeling, som Køber er tilknyttet.

Fakturering af licenser og opdateringsabonnement sker ved levering.

Fakturering af konsulentassistance sker løbende og projekter hver den 15. og ved udgangen af måneden, så Køber løbende er opdateret med de ydelser, vi har leveret. Faktureringen sker uanset om projektet er færdigt eller ej.

Faktura vil blive sendt pr. mail til kunde med betalingsbetingelse 8 (otte) dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering af opdateringsabonnement for en ejet licens sker 75 dage forud for en periode á 12 måneder.

Fakturering af en lejet licens sker forud for en periode á tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Kunde modtager en faktura otte dage før, betalingen bliver trukket. Tilmeldes Leverandørservice ikke, bliver kunde faktureret kr. 39 i fakturagebyr pr. faktura, der sendes.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan ComITs.dk lukke adgang til hosting eller helt ophøre hosting aftalen. For at få genåbnet adgang til hosting eller få udlæst kundens data, opkræves et gebyr på kr. 1.500 (hvilket betales forud sammen med ALLE forfaldne beløb). Ved udlæsning af data efter ophørt samarbejde, betales forud for estimeret tidsforbrug.

 1. Priser

ComITs.dk regulerer den aftalte pris årligt pr. 1. juli efter nettoprisindeks (basisår januar 2015 = 100) med udviklingen i indeks fra 1. juli året før. Dog minimum 2 % p.a. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. Moms, gælder også priser oplyst i dette dokument.

Priserne er baseret på levering inden for normal arbejdstid, som er mandag til torsdag kl. 08.00 – 16.00, fredag kl. 08.00 – 15.00. Ved levering uden for normal arbejdstid afregnes timerne i henhold til følgende: 1-3 timer efter normal arbejdstid afregnes med en timepris på +50%. Efterfølgende timer, inklusive lørdag, søndag og helligdage, afregnes med en timepris på +100%. Der tages forbehold for ændring af normal åbningstid i ferieperioder.

Åbningstider for support er kl. 8.00 – 22.00 mandag til torsdag, fredag kl. 8.00 – 15.00.

Konsulentassistance (via telefon, e-mail, undervisning og programmering) faktureres per påbegyndt 15 minutter. Telefonisk support starter fra opkaldsstart til sagen er løst og registreret. Support via e-mail starter ved læsning af e-mail til besvarelse/ løsning af opgave og registrering er sket. Ved support på Købers adresse beregnes honoraret fra vi kører fra kontoret, til vi har løst opgaven.

 1. Levering

Levering sker via fjernsupport til Køber, medmindre andet er aftalt. Ved levering på anden vis vil afregning af transport blive faktureret adskilt, hvor Køber afregnes for transport til Købers adresse. ComITs.dk sørger selv for betaling af hjemtransport. Alle udgifter til bro, færge, fly, parkering, forplejning og øvrige omkostninger vil blive faktureret Køber.

 1. Varighed og opsigelse

Opsigelse af opdateringsabonnement til en ejet licens skal ske skriftligt til ComITs.dk senest tre måneder før abonnementsperiodens udløb.

Opsigelse af en lejet licens (subscription) skal ske skriftligt til ComITs.dk senest tre måneder før abonnementsperiodens udløb.

Opsigelse af en lejet licens (cloud) skal ske skriftligt til ComITs.dk med dags varsel. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

ComITs.dk kan til enhver tid opsige aftale med et varsel på 30 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt ComITs.dk foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige aftale med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Ophører en hosting aftale som følge af en abonnementsopsigelse eller misvedligeholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål. Eller Køber kan anmode om at få udleveret data efter aftale, inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til tre måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

 1. ComITs.dk ansvar

ComITs.dk er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. ComITs.dk er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden.

ComITs.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes ComITs.dks forhold.

Hvis der kan påvises og dokumenteres et direkte tab, som skyldes ComITs.dk, kan ComITs.dk ifaldes en bod, hvis denne godkender dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af leverancevederlaget (licenser medregnes ikke heri) og kan maksimalt udgøre 5% af dette.

 1. Underleverandør/3. parts ansvar

Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem ComITs.dk fra 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller.

ComITs.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft).

 1. Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. ComITs.dk har tavshedspligt om alle informationer, som ComITs.dk måtte komme i besiddelse af om kunden. ComITs.dk skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

 1. Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

 1. Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor ComITs.dk bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er ComITs.dk berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

 1. Persondatapolitik

Vi har stort fokus på, at vores indsamling, behandling og brug af persondata stemmer overens med gældende regler for persondataforordningen.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere løsningen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Oplysningerne opbevares på ubestemt tid med det formål at skabe historik og arkivere eventuel dialog og aftale.

Du har til enhver tid ret til, jvf. persondataloven, at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig og ret til at blive slettet. Du bedes rette henvendelse til mail@ComITs.dk.

Du kan læse en uddybet beskrivelse af ComITs.dk persondatapolitik på https://www.ComITs.dk/persondatapolitik/

 1. Nyhedsbrev

Ved accept af nyhedsbrev giver du samtykke til, at ComITs.dk må sende dig elektronisk post (f.eks. e-mail) samt via sociale medier (LinkedIn, Facebook) og andre digitale kanaler vedrørende markedsføring, kampagner, konkurrencer og rådgivning.

Dine oplysninger bruger vi til bedre at kunne målrette vores nyhedsbrev til dig. Oplysninger videregives ikke til andre uden for ComITs.dk, uden du har givet samtykke hertil.

Vi sender nyheder ud, der vedrører ComITs.dk og vores produktsortiment.

ComITs.dk er en moderkoncern, som udsender nyheder for ComITs.dk og vores tilhørende afdelinger: (ComITs.dk Kolding, ComITs.dk Aarhus, ComITs.dk Rønnede, ComITs.dk Brædstrup, ComITs.dk Nordic – Nuuk – Grønland).

Du kan til enhver tid nemt afmelde dig nyhedsbrev igen.

Du kan læse en uddybet beskrivelse af ComITs.dks politik vedrørende nyhedsbrev på https://www.ComITs.dk/persondatapolitik/

 1. Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning skal afgøres ved retten i Esbjerg eller for Grønland: Retten i Grønland.